ศึกษาแนวทางพัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนฐานชุมชนและโรงเรียน ในเครือข่ายยุวชนสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชนประมงพื้นบ้านปัตตานี
แนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
ชุมชนโนราโรงครูท่าแคกับการสืบสานความเชื่อและพิธีกรรมอย่างยั่งยืน
ชุมชนเจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุระกับการสืบสานความเชื่อและพิธีกรรมอย่างยั่งยืน
สมเด็จเจ้าพะโคะกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน
สำนักเขาอ้อกับการสืบสานพิธีกรรมและพุทธธรรม
การจัดการน้ำเพื่อจัดการภัยพิบัติของชุมชนพนมวังก์อย่างยั่งยืน
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีของชุมชนกับบทเรียนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
การสังเคราะห์และสนับสนุนชุดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบริเวณพื้นที่พัทลุง เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน
12345678910...


The Thailand Research Fund (TRF) || Tel. : 02-298-0460 || E-mail : webmaster@trf.or.th