การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าอย่างสันติบนฐานพลเมืองมีส่วนร่วมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันแบบ Responsive เพื่อทดลองใช้สำรวจความเป็นธรรมทางสังคมในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ต่อเนื่อง
การพัฒนาระบอบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำกับกลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์วินลาดพร้าว 101 บริการ
การสืบทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บ กรณีศึกษาบ้านจะแก ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
การบริหารจัดการสวนเกษตรชุมชน ผักไร้สารบ้านพูนทรัพย์ อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสานในยุคการเปลี่ยนแปลง
การลดสารเคมีในเขตแหล่งน้ำประปาของชุมชนห้วยหางเขื่อน 5 หมู่บ้าน กรณีศึกษาหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
การพัฒนาช่องทางการตลาดของกลุ่มผู้ปลูกผลไม้อินทรีย์บ้านห้วยทรายทองหมู่ที่ 7 และบ้านหลุบช้างพลาย หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
สิทธิชุมชนมอหินขาว กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
12345678910...


The Thailand Research Fund (TRF) || Tel. : 02-298-0460 || E-mail : webmaster@trf.or.th